Mercoledì, 01 Aprile 2015 20:43

U gridu da 'Ndolurata

Scritto da
Inserito in Poesie

Fijju aduratu
di tutti abbandunatu,
‘ntisa dira da cundanna mentre
era ‘nta capanna duva ti criscivi
e ti cuntava ogni spanna.
Duva patrita piallava
mentre ti parrava.
Ti cìarcu fijjiu e non ti truavu.
Dimmi duva si, fijju aduratu
di lu cìalu mandatu.

Non aju cchiù lacrimi né suspira.
Non mi cridia ca accussì, jia a finira.
Viju aggìanti chi fujianu cuntianti
mu ti vidanu passare, o fijju
chi fini ti ficìaru fari!

Eccu, ti viju, fijju sbenturatu
cu nu pannu russu cumbojjatu.
Chi sta succediandu
supa ssu munti?
Cruci i lignu chiantati
e sordati arraggiati.
Mancu na guccia i sangu
mi ficiaru asciucare.
Mancu di mamma ti
puazzu abbrazzare.

Mi spingianu, fijju,
nommu ti viju, ma
su ccà, sutta a stu peniju.
Dimmi cuamu ti puazzu aiutare,
parrami fijju, non mi dassare.
Chi stai dicìandu, fijju aduratu,
di lu cìalu mandatu?
C’è viantu e non ti siantu,
eppuru sacciu ca mi vidi…
guardami fijju e
parrami ‘nto cuari,
dimmi ancora paruali.

Pe trent’anni ti criscivi
e sulu ti dassai
‘nta chiju uartu d’alivi.
Perdunami fijju mio aduratu ,
si no fu bona u ti dugnu aiutu.
Chi succeda a stu momiantu?
Scurau fijju e trema tuttu…
Non mi dira ca stai moriandu!
Non cia fazzu fijju, u campu
senza i tia, eppuru u sapìa,
ca st’ura venìa.

Fijju, fijju aduratu,
di tutti abbandunatu!
Sula restai sutta a sta cruci,
cchiù no siantu a vucca tua duci.
Eccu ti stannu scindiandu.
Cuamu nu saccu vacanti
Ti stannu jettandu.
Ora si ‘mbrazza ammìa
fijju mio duci…Quandu nascisti
‘nta chija grutta luntana,
già morivi supa a sta cruci.

Non aju cchiù lacrimi pe ciangira,
non aju hjiatu pe parrare.
Sula ccà, cu ttia vuajju stare.
Finiu u spassu pe
stu puapulu ‘ngratu.
Siti cuntianti?
Ammazzastuvu nu
fijju innocìanti
ca a tanti avìa aiutatu.
Ma vi perdunu cu u cuari ‘nte mani
cuamu vorrìa iju, a tutti pari pari.
Ora jiativinda ca no ccè nenta
chiù i vidira…U fijjiu a sta mamma
fatinci jiangira!

(Anna M. Chiapparo)