A Santa Caterina

Pubblicato il .

Chi bella hesta chi ssi hàcia a Roma,
principi e cavaliari ognunu jìa.
Ija si veste di pompa e di premura
si 'ncarchedunu d'ija s'annamura.

Quandu la scala di Maria 'nchjanava
mancu a Gesù Cristu salutava
e mancu acqua santa a la hunti pigghjiava.
Non 'nci hù nuju chi ssi mise addunu
sulu lu sacerdoti chi la missa dicìa.

Lu sacerdoti avanti di Maria jìu
nui a Catarini l'avimu a sarvare.
E la Madonna avanti di suo higghjiu jìu
nui a Catarini l'avimu a sarvare.

O cara mamma a tutti mantugatimilli
ma a Catarini dassatila stare,
c'ave trentatrì anni chi m'offende
ancora spìaru mu m'offende chjù.

Higghjiu 'nci muti tutti li penziari
e Figghjiu 'nci muti tutti li costumi,
Higghjiu ti viasti tu di cavaliari
avanti a lu suo palazzu a passeggiare.

La serva ch'era in presa a lu barcuni
cc'avanti 'nc'è nu bravu cavaliari.
Io cavaliari vi baciu la manu
la mia patruna vi vole parrare.

Si tua patruna cu mmia vole parrare,
l'arma ava u mi duna e puru lu suo cuari.
Inci ca s'è Luciferu 'mpernale
l'arma 'nci dugnu e puru lu mio cuari.

Quandu la scala di l'imperatrici iju 'nchjanava
Catarini si jettau mu lu bacia.
Fèrmati Catarini e non toccare
ca tu si chjina di peccati mortale.

O Cavaliari mio chi mi parri tristi,
si ssapia ca ssi paruali mi venivi a dire
'nta lu mio palazzu non ti hacìa entrare.
Ca 'ndà venutu principi e cavaliari
e nuju mi mantugau a Cristu nominare.

Ma tu chi mi venisti a mantugare a Cristu
chi 'nd'aju chi ffare di Cristu nominare?
Ma tutti li cuasi dassamuli stare
e jamuninda a la tavula a mangiare.
Tutti li cuasi chi Cristu toccava
tutti di sangu li 'nzangunijava.

O cavaliari mio siti tagliatu
oppuramente siti feritu.
Non sugnu né tagliatu e nemmeno feritu
e mancu di Catarini vuagghjiu aiutu.

O cavaliari mio chi mi parri tristi,
si ssapia ca ssi paruali mi venivi a dire
'nta lu mio palazzu non ti hacìa entrare.
Ca 'ndà venutu principi e cavaliari
e nuju m'ha mantugatu a Cristu moledatu.

Ma tutti li cuasi dassamuli stare
e jamuninda a lu liattu a riposare.
O Catarini mia herma nu puacu
c'aju di hare nu puacu d'oraziuani.

Quandu jìu a lu liattu e vitta lu crucifissu
ija chi crucifissu non avia.
Chissu sarà lu Higghjiu di Maria
chi vinne a cumbertire l'anima mia.

Priastu ca ccà mi vuagghjiu cumpessare,
priastu ca ccà mi vuagghjiu comunicare.
Cu la boccuzza sua la cumpessau,
cu li manuzzi sue la comunicau.

Quandu chija arma di 'mpiattu nescìu
trentatrì uri lu 'mpiarnu tremau.
Io cara mamma vi prisiantu sta curuna
e vi priagu di la Santa 'mbiata Catarini.