Li chjiova e l'abbattituri

Pubblicato il .

Higghjiu ti ciangiu si santi pede
supa la croce li viju 'nchjiovati.

E li chjiova e l'abbattiturì
chi trapassavanu a nuastru Signuri

Higghjiu ti ciangiu si santi dinocchjia
supa la croce lu sangu ti sboccia.

Higghjiu ti ciangiu sa santa trippa,
supa la croce la carne si strippa.

Higghjiu ti ciangiu su santu costatu,
supa la croce lu viju spreggiatu.

Higghjiu ti ciangiu su santu piattu,
supa la croce lu viju scuvìartu.

Higghjiu ti ciangiu si santi mani,
supa la croce li viju 'nchjiovati.

Higghjiu ti ciangiu sa santa gula,
supa la croce la viju chi scula.

Higghjiu ti ciangiu su santu visu,
supa la croce lu viju offesu.

Higghjiu ti ciangiu sa santa frunti,
ma cuamu la nivi ammianzu a li munti.

Higghjiu ti ciangiu sa santa testa,
supa la croce la viju scuverta.

Higghjiu ti ciangiu si santi capelli,
ma cuamu la nivi ammianzu a li stelli.