Lu peccaturi ostinatu (Prima versione)

Pubblicato il .

Lu peccaturi ostinatu si mise all'agonia, oh povariaju io a ccui aju di chiamà.

Io chjamerò a San Gianni mu va jà lu Signuri, mu va jà lu Signuri iju m'ave di perdunà.

Oh maestru mio perdunati a lu peccaturi, perdunati lu peccaturi, perdunatilu per pietà.

Vattinde tu o San Gianni, vattinde 'mparadisu, ti guadi gioia e riso, io non perdono e no pietà.

Lu peccaturi ostinatu si mise all'agonia, oh povariaju io a ccui aju di chjamà.

Io chjamerò a San Piatru, mu va jà lu Signuri, mu va jà lu Signuri iju m'ave di perdunà.

Oh maestru mio perdunati a lu peccaturi, perdunati a lu peccaturi, perdunatilu per pietà.

Vattinde tu o San Piatru, vattinde 'mparadisu, ti guadi gioia e riso, io non perdono e no pietà.

Lu peccaturi ostinatu si mise all'agonia, oh povariaju io a ccui aju di chjamà.

Io chjamerò a San Giusiappi mu va jà lu Signuri, mu va jà lu Signuri iju m'ave di perdunà.

Oh maestru mio perdunati a lu peccaturi, perdunati a lu peccaturi, perdunatilu per pietà.

Jati vinde oh San Giusiappi, vi 'nda jati 'mparadiso, vi godete gioia e riso, io non perdono e no pietà.

Lu peccaturi ostinatu si mise all'agonia, oh povariaju io a ccui aju di chjamà.

Io chjamu a la Madonna mu va jà lu Signuri, mu va jà lu Signuri iju m'ave di perdunà.

Oh caru Higghjiu mio perduna a lu peccaturi, perduna a lu peccaturi, perdunalu per pietà.

Jati vinde oh mamma mia, vi 'nda jati 'mparadiso, vi godete gioia e riso, io non perdono e no pietà.

Higghjiu mio perdunamillu pè quandu all'uartu ti levàru, mamma mia di pacciu mi pigghjiaru, io non perdono e no pietà.

Higghjiu mio perdunamillu pè quandu a munti Corvariu ti 'nchjanaru, mamma mia a mmia mi spreggiaru, io non perdono e no pietà.

Higghjiu mio perdunamillu pè chiji fasci chi ti 'mpasciai, mamma mia non mi hussi hattu mai, io non perdono e no pietà.

Higghjiu mio perdunamillu pè chiji gucci di latti chi ti dunai, mamma mia mi 'mbelenai, io non perdono e no pietà.

Higghjiu mio perdunamillu pè chiji nove misi chi 'nta lu viantri ti portai, mamma mia io lu perdunai e per un'eternità.