"Menzijùarnu ad Acquaru" di Antonio Perugino

Pubblicato il .


Compare Rocco, emigrato in Svizzera da anni, tutte le estati torna ad Acquaro per i festeggiamenti di S. Rocco patrono:

"Cu' rispìattu e bona crianza
mo' vi cuntu di st' usanza,
ca t' abbandùnanu senza scùarnu
quando arriva menzijùarnu.

Pecchì a chija ura, caru cumpara,
si dassanu puru sordi 'i cuntara
e quandu sona chija campana
non resta mancu 'nu fiju 'i ……

Si pe' casu capitati
stativ' cittu, non v' ncazzati,
pe' chiju mìanzu litru cumpara mio
si scòrdanu puru ' i Domini Dio."

Compare Pasquale, fabbro del paese:

"Giustu! Aviti ragiuni e no' sbagliati,
mancu io suppùartu 'sti mùadi sgarbati!
Quanti vùati mi capitau 'stu sgarru,
mah! È mìaju nommu parru.

Capisciu ca 'a fami è cosa brutta
ma 'a gìanti propriu s' nda futta.
Non cè  mùadu 'u finisci 'u discurzu
mancu s' i prìaghi 'u restanu 'nu mùarzu.

Comunque mó  vi dassu stara,
sicuramente aviti chi fara,
non vi preoccupati ca dùapu tùarnu
ma mó  vàju, MINCHIJA È MENZIJÙARNU!!!"