"L'uagghju" di Giovanni Luzzi

Pubblicato il .

Vinne 'a Lambretta?
No'! Ancora no'!
Allura sbrigati, ca' mo' arriva! Fanci puastu 'nto catuaju pemmu scarricannu i fusti! E mi raccumandu, nommu ruppanu nente!
Va buanu, arriipu tuttu! Tu, no' ti proccupare!
Ma, quandu cazzu arriva stú benedittu Peppinu?
È cchjù i n'ura c'aspiattu! Nommu 'nci succediu 'ncuna cosa? Vaju 'u viju! Tu aspetta ccá!

(Scendendo, nella viuzza dietro l'angolo, vede la Lambretta mezza ribaltata.)

Peppinu! Peppinu! Chi ti succediu? Fujiti cristiani fujiti! Peppinu duve sii? Rispundi!
Oh Gesù! Peppinu rispundi! Fujiti gianti!
Peppinu rispundi! Peppinu, Peppinu! Duva sii?

(Cominciano ad arrivare persone, tutte allarmate vedendo la Lambretta mezza accappottata.)

Ma ccá dinta Peppinu no' 'nce'! Peppinu! Peppinu! Oh Madonna mia! Duv'e' Peppinu?
Tutti chiamano: Peppinu! Peppinu!
E Peppinu nente!

(Ad un certo momento una voce flebile, molto flebile, si fa largo tra le grida...)

Ccittu! Ccittu! Stati tutti ccittu! No' parrati!
... c c à ... s u g n u ... c c à ...
... a j u t a t i m i c r i s t i a n i ... a j u t a t i m i ...
I sutta! I sutta! Sta 'ccá sutta!
Oh Madonna mia! È di sutta, sutta e fusti!
Peppinu! Peppinu! Sii vivu? Cuamu stai?
... a j u t a t i m i ... a j u t a t i mi ... m u a r u ...
No', no'! No' morire! Mo' t'ajutamu!
Si, si! Mo' t'ajutamu! No' morire!
Cacciati 'sti fusti! I fusti! Cacciamu i fusti!

(Per la posizione inclinata i fusti sono tutti incastrati tra di essi, uno sopra l'altro.)

I fusti, i fusti! Tiratili! Movimundi mannaja lu cui! Cacciamu i fusti!
Ma i fusti nente, no' si movanu!
Oh cazzu benedittu! Stí fusti sugnu tutti 'ncastrati!
Pigghjati 'ncuna cosa! 'Na pala! 'Nu marruggiu! Datimi 'nu marruggiu! 'Nu marruggiu! Cuamu cazzu s'incastraru? Peppinu tianiti forte! Mo' cacciamu i fusti! Peppinu rispundi! Peppinu!
... s i ... s i ... i ... f u s t i ...
È vivu! È vivu! Peppinu è vivu!!
Nu' fiarru! Pigghjati nu' fiarru! 'Nci vole nu' fiarru!
Nente! I fusti sempe 'ncastrati sugnu!
Prova tu ca' pruavu io, nente!
Ribaltamu 'a Lambretta!
Ribaltamu 'a Lambretta!
No! No! Chi cazzu haciti! Accussí 'u 'mmazzamu du tuttu! S'impitta! No' viditi c'accussí s'impitta? S'impitta sutt' e fusti! Oh Madonna mia! Cuamu si po' fare?
... d'arriadu 'na vuci ...
I margheriti ... i margheriti! Apriti i margheriti! Svacantati i fusti! Svacantati i fusti!
Sii! Sii! Svacantamu i fusti! I fusti svacantati no' puannu 'cchjiú 'mpittare!
Svacantamu i fusti?? Cuamu svacantamu i fusti!! Nooo! Nooo! Chi cazzu jati diciandu? I fusti nooo, nooo! Né svacantati! E l'uagghju mio?? È l'uagghjju mio!! Nooo! Nooo! Peppinu! Peppinu! Niasci i juacu! Niasci i jocassutta! Forza! Niasci i juacu! No' mi jettati l'uagghjju! È l'uagghjju mio!! Peppinu! Peppinu! Si mi jettanu l'uagghju io t'ammazzu! Sii t'ammazzu! Io t'ammazzu!
Io t'ammazzu cû li mani mia! Accussì t'impari pemmu guidi 'a Lambretta sempe 'mbriacu, cazzu!

Giovanni Luzzi

27.04.2022 scritta per il compleanno del mio amico Pasquale Rosano